Aktuality

14. 3. 2022

Stanovisko ČAObH k záměru zahrnout energetické využívání komunálních odpadů do systému obchodování emisními povolenkami (EU ETS) 

V Praze 7. 3. 2022

Do konce dekády by měl být koncept Waste to Energy zahrnut do ETS EU, tedy zařízení na energetické využití komunálních odpadů by si měla nakupovat emisní povolenky. Česká asociace oběhového hospodářství je přesvědčena, že tento záměr jde proti principům oběhového hospodářství a přinese další negativní dopady. 

Bez naplnění realizace konceptu W-to-E nebude ČR schopná splnit cíl roku 2030 – že na skládky půjde jen 10 % komunálního odpadu. 

Zároveň (při dodržení závazné hierarchie nakládání s odpady) a při současném opouštění fosilních paliv systémy centrálního zásobování teplem nebudou mít možnost pokrýt své potřeby náhradních paliv za přijatelných ekonomických podmínek.

Kromě toho v posledním zhruba půl roce hraje zásadní roli aspekt sociální a politický – při konverzi stávajících systémů CZT z klasických paliv na méně emisně náročná paliva je možné udržet cenu tepla pro konečného spotřebitele na přijatelné úrovni. Z pohledu principů cirkulární ekonomiky, kdy termickým využitím k tomu vhodných odpadů vznikají vedlejší energetické produkty, je dalším pozitivem možnost i nadále běžně využívat vedlejší energetické produkty  při nedostatku přírodních surovin (štěrkopísek, kamenivo)  např. při výrobě stavebních hmot a stavebních dílců. 

V ČR je třídění odpadů  pro recyklaci na vysoké úrovni  – cca. 700 tisíc tun za rok. I kdyby se třídění zdvojnásobilo, což je nereálné, tak pořád bude potřeba energeticky využít několik milionů tun odpadu. Náklady na třídění a recyklaci jsou násobně vyšší než náklady na svoz SKO a provoz ZEVO. Samotné ETS při dnešních cenách tyto náklady nevyrovná. Naopak pokud by toto tvrzení bylo pravdivé, tak fakticky jen konstatuje, že náklady na emisní povolenky budou ekvivalentem zdražení odpadových služeb občanům. 

Dalším argumentem ČAObH je, že dojde ke zdražení ZEVO o cenu emisní povolenky. Jde zhruba o 0,5t  CO2  na tunu SKO, tedy v současnosti asi o 45€, tedy asi o 1200 Kč na bráně ZEVO. 

Tím dostane skládkování odpadu opět ZELENOU PRO DALŠÍ ROZVOJ. Jediné řešení pro zachování hierarchie nakládání s odpady by bylo souběžně se zapojením ZEVO do ETS zvýšit skládkovací poplatek o 1200 Kč na tunu. Což by mimochodem znamenalo kompletní zdražení celého odpadového hospodářství.Ekonomicky tedy záměr zahrnout energetické využití komunálních odpadů do ETS nedává smysl.  Logiku by to mělo pouze tehdy, kdyby souběžně se zařazením ZEVO do ETS tam byly zařazeny i skládky, což ale nikdo nenavrhuje.

Biogenní složka odpadu tj. papír, BRKO, dřevo, přírodní textilie apod. by měla být vyloučena z EU ETS, jinak se dostáváme do rozporu se spalováním biomasy! Nedává přece smysl, aby účelově těžený les nebyl v EU ETS a přirozeně vzniklý organický odpad byl. Zjištění úrovně biogenního uhlíku kontinuálním emisním měřením je již technicky proveditelné, takže jsme schopni tyto hodnoty pro účely vykazování měřit.

Stručně řečeno nejde o soutěž mezi materiálovým a energetickým využitím odpadů, ale cílem je dokázat, že ZEVO jsou součástí oběhového hospodářství.

Energetické využití komunálních odpadů je jasnou součástí cirkulární ekonomiky. Z tohoto důvodu by neměly být součástí ETS, kde jsou technologie, které do oběhového hospodářství nepatří.

Kontakt:

RNDr. Miloš Kužvart
výkonný ředitel ČAObH
tel. 724695777
e-mail: milos.kuzvart@caobh.cz

Aktuality, Tiskové zprávy