GDPR

Prohlášení spolku Česká asociace oběhového hospodářství, z.s. (dále rovněž jen „ČAOBH“) o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Spolek ČAOBH tímto oznamuje, že zpracování osobních údajů a účely pro které jsou zpracovávány, jsou plně v souladu s aktuální evropskou i českou právní úpravou.

Veškeré svěřené osobní údaje jsou zpracovávány důvěrným způsobem.

Správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je spolek

Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.

IČ: 05248418

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

webové stránky: www.obehove-hospodarstvi.cz

E-mailová adresa pro dotazy související s ochranou osobních údajů: info@obehove-hospodarstvi.cz

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů není zřízena.

A. Zásady zpracování osobních údajů

Za osobní údaje jsou považovány veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takovými informacemi jsou zejména jméno, příjmení, věk, adresa, č. OP, telefonní číslo, datum narození, reg. zn. vozidla, emailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování na webových stránkách apod. Informace, které nelze nebo lze jen s nepřiměřeným úsilím přenést na fyzickou osobu, např. anonymní informace, nejsou pokládány za osobní údaje. Zpracování osobních údajů, např. shromažďování, vyhledávání, používání, uchování a přenos dat, vyžaduje vždy zákonný důvod či souhlas fyzické osoby.

Zpracovávané osobní údaje jsou vymazány, jakmile je splněn účel jejich zpracování a žádné zákonné důvody nevyžadují uchování těchto osobních údajů.

B. Rozsah a účel zpracování osobních údajů na webových stránkách

Osobní údaje uživatelů webových stránek jsou používány pouze v rozsahu nezbytném pro funkčnost webové stránky a obsahu služeb. Při používání webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server nebo údaje, které jste nám sami poskytli (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo projevením zájmu o práci u nás). 

Nejčastěji můžeme shromažďovat následující údaje, které nám poskytujte prostřednictvím kontaktních formulářů: jméno, příjmení, email, telefonní číslo, město, kraj, firma. 

Tyto osobní údaje shromažďujeme, abychom Vám mohli poskytnout požadované informace a reagovat na Vaše dotazy či podněty. Následující informace jsou zaznamenány bez Vašeho zásahu a uloženy, dokud nejsou automaticky vymazány:

 • IP adresa Vašeho počítače;
 • datum a čas přístupu;
 • název a adresa URL načteného souboru;
 • síť, ze které přistupujete (odkaz URL);
 • prohlížeč a popřípadě operační systém Vašeho počítače, stejně jako název Vašeho poskytovatele přístupu.

Výše uvedené údaje budou spolkem ČAOBH zpracovány pro následující účely:

 • obecná administrativa;
 • analýza návštěvnosti ČAOBH;
 • zajištění plynulého připojení k webové stránce ČAOBH a zajištění jejího používání.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s platnými právními předpisy, a to v případě:

 • zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy anebo jednání směřující k uzavření smlouvy (předsmluvní vztahy) – potvrzení objednávky, zpracování platby a dodání zboží/služeb; naši komunikaci ohledně stavu objednávky/čerpání služeb; reklamační řízení v případě uplatnění nároku z vad;
 • zpracování, které je nezbytné pro splnění právních (zákonných) povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, předpisy odpadového hospodářství);
 • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, kterým je:
  • náš zájem Vás informovat o našich službách a poskytovat Vám cílené a relevantní informace;
  • náš zájem zabezpečit naši vzájemnou komunikaci – tj. abychom Vám mohli odpovědět na Vaše otázky či požadavek, v případě, budete-li nás kontaktovat;
  • náš zájem zlepšovat kvalitu našich služeb a aktivit;
  • náš zájem na propagaci našich akcí a aktivit;
  • náš zájem na ochraně a uplatňování našich práv – tj. abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv);
  • náš zájem na ochraně majetku a zdraví osob – tj. provoz kamerových systémů (dle bodu D. níže).

Osobní údaje jsou odstraněny nebo blokovány, jakmile je účel, za kterým byly poskytnuty, splněn.

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím osobám s níže uvedenými výjimkami:

 • fyzická osoba dala výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR;
 • poskytnutí osobních údajů je právně přípustné a nezbytné pro splnění smluvního vztahu se subjektem osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • existuje zákonná povinnost předat údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • předání osobních údajů je v souladu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je nezbytně nutné pro uplatnění nebo ochranu právních nároků a není důvodu se domnívat, že existuje nadřazený zájem hodný ochrany neumožňující předání osobních údajů.

Spolek ČAOBH neshromažďuje žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů.

C. Hypertextové odkazy

Webové stránky spolku ČAOBH mohou využívat hypertextové odkazy a mohou obsahovat odkazy na webové stránky partnerů a přidružených společností, které naopak mohou obsahovat odkazy na webové stránky ČAOBH. Pokud budete využívat odkaz z kterékoliv z našich webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky, na něž odkaz směřuje, mají své vlastní zásady ochrany osobních  údajů a spolek ČAOBH nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím zkontrolujte jejich zásady ochrany osobních údajů.

D. Kamerový systém

V souladu s ustanoveními GDPR umísťuje spolek ČAOBH ve svých provozech kamerové systémy, za účelem ochrany majetku, bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a třetích osob. Monitorované prostory jsou viditelně označeny piktogramem a krátkým doprovodným textem.

Obrazové záznamy kamerového systému (zvukové záznamy nejsou pořizovány) jsou uchovávány po dobu do přemazání záznamu novým záznamem, což je řádově několik týdnů, tj. doba pouze nezbytně nutná k odhalení případného protiprávního jednání či škodní události. Na záznamu je zobrazen rovněž datum a čas.

K ovládání kamerového systému a přístupu k záznamům je oprávněn správce provozu. V případě protiprávního jednání či protiprávního stavu bude záznam předložen výhradně orgánům činným v trestním řízení či jinému oprávněnému subjektu v souladu s právními předpisy, například v rámci hlášení pojistné události pojišťovně.

O přístupu k záznamům kamerového systému jsou pořizovány elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

Veškeré dotazy v souvislosti s provozováním kamerového systému v provozech

lze zasílat na e-mailovou adresu info@obehove-hospodarstvi.cz

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste ve smyslu GDPR považován za subjekt osobních údajů a vztahují se na Vás následující práva

 • dle čl. 15 GDPR jste oprávněn(a) získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány; zejména můžete získat informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizací, plánovaná doba po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů týkající se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a/nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů a o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, případně smysluplné informace týkající se použitého postupu;
 • dle čl. 16 GDPR lze okamžitě požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu, případně doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • dle čl. 17 GDPR lze požádat o vymazání osobních dat, které jste nám poskytl(a) za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • dle čl. 18 GDPR lze požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, zpracování údajů je protiprávní, pokud ČAOBH již tyto údaje nepotřebuje a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů z důvodu nutnosti jejich zachování pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nárok dle článku 18 GDPR máte též, pokud jste vznesli námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • dle čl. 20 GDPR máte právo získat osobní údaje, které jste poskytli spolku ČAOBH ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu či můžete požádat o jejich předání jinému správci;
 • dle čl. 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat; v důsledku toho již není povoleno zpracovávat osobní údaje na základě tohoto souhlasu do budoucna;
 • dle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu; můžete se obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho bydliště, pracoviště nebo místa, kde došlo k údajnému porušení;
 • shora uvedená práva lze uplatnit kontaktováním spolku Česká asociace oběhového hospodářství, z.s. na e-mail info@obehove-hospodarstvi.cz, či na adrese Česká asociace oběhového hospodářství, z.s., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů prováděno dle článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte, jak již bylo zmíněno, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 21 GDPR za předpokladu, že existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace. Vaše námitky zašlete prosím na e-mailovou adresu info@obehove-hospodarstvi.cz 

E. Závazek spolku ČAOBH k ochraně osobních údajů

Spolek ČAOBH se zavazuje chránit soukromí osob a zacházet s osobními údaji důvěrně v souladu s GDPR. K zabránění manipulace, ztrátě či zneužití osobních údajů, provádí ČAOBH rozsáhlá technická a organizační opatření, která jsou kontinuálně kontrolována a přizpůsobována nejnovějším technickým

možnostem.