ČLENSTVÍ

ČLENSTVÍ

Co Vám přinese členství v ČAObH?

Česká asociace oběhového hospodářství, z.s., je dobrovolný, apolitický a samosprávný svazek fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o úspory primárních zdrojů, snižování nákladů v podnicích a v neposlední řadě též snižování negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví a zachování přidané hodnoty produktů pro budoucnost.

Buďte s námi na startu převratného období přechodu od lineárního k oběhovému hospodářství a podílejte se na odborné diskusi.

Ve svých stanovách si ČAObH vytkla za svoje poslání šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, konkrétně snižování množství nevyužitelných odpadů a obecně v prosazování principů oběhového hospodářství.

Staňte se součástí platformy sdružující přední odborníky a špičkové manažery z oboru ochrany přírodních zdrojů, kteří jsou považováni za garanty tématu oběhového hospodářství.

K důslednému naplňování těchto vizí se spolek snaží o prosazování lepšího materiálového využití odpadů spolu s kontinuálním snižováním množství materiálově a energeticky nevyužitých odpadů, které bez využití končí na skládkách odpadů. 

Podílejte se s námi argumentačně na změně v přístupu k přírodním zdrojům a prosazení principů oběhového hospodářství do výrobní i spotřebitelské praxe České republiky, na ukončení systému skládkování odpadů, které je v ČR bohužel stále ekonomicky nejvýhodnější možností. 

ČAObH se věnuje praktickému rozvoji principů oběhového hospodářství formou podpory inovačních projektů v organizacích. ČAObH poskytuje odbornou pomoc a podporu jednotlivým subjektům při aplikaci oběhového hospodářství a efektivního využití materiálů z odpadů, druhotných surovin či odpadů a deklaraci férovému nakládání s odpady. 

Staňte se součástí příkladů dobré praxe v prosazování oběhového hospodářství a odpovědném přístupu ke zdrojům. Přihlaste se aktivně k ochraně přírodních zdrojů.

JAK SE STÁT ČLENEM ČAObH?

Jak se stát členem ČAOBH – České asociace oběhového hospodářství?

ČAObH si klade za cíl kromě obecné práce pro rozvoj principů oběhového hospodářství pracovat pro potřeby konkrétních sektorů. Proto pracuje v rámci klastrů.
Aktuálně jsou to klastry OBALY, ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ a STAVEBNICTVÍ. Přivítáme zájemce o rozběhnutí dalších klastrů (vyjádřete prosím v přihlášce).
Pokud se chcete zapojit do práce klastrů, staňte se členem klastru. Jak na to?

Členství v jakémkoli klastru znamená, že člen klastru nemá práva člena Asociace volit a být volen do orgánů Asociace, svoji možnost prosadit své priority má omezenou tím, jak se, v souladu se Stanovami, autonomně působící klastr často schází a zda většinově členové klastru doporučí vedení Asociace se tím či oním zabývat. A jde často svým způsobem o konkurující si technologie.

Hlavní výhodou pouhého členství v klastru je nižší platba členského příspěvku člena Klastru, je 75.000, – Kč ročně.

Kdo může vstoupit?  Členy klastru se mohou stát fyzické i právnické osoby z oblastí úspor primárních zdrojů, využívání druhotných surovin, využívání odpadů pro materiálové či energetické využití.

Jak postupovat:

1.     Vyplňte přihlášku – níže na stránce ke stažení – a zašlete ji na milos.kuzvart@obehove-hospodarstvi.cz.

2.     Přihlášku posuzuje a schvaluje na svém nejbližším zasedání  výkonný výbor ČAObH.

3.     Nejdéle do 6 týdnů od podání přihlášky je zájemce vyrozuměn o přijetí (Odmítáme pouze zájemce, kteří realizují či propagují opačné postupy, nežli jsou principy oběhového hospodářství, které si klastry ČAObH plánují prosazovat a realizovat).

4.      Členský příspěvek: vzhledem k době vstupu vždy se platí adekvátní částka k datu vstupu, čili např. k 1. červenci je to vždy polovina ročního členského příspěvku. Jsou tři výše ročního členského příspěvku: pro komerční subjekty ROČNÍ příspěvek je 300.000, – Kč. Pro skupinové členství – asociace, svazy atd. je to ročně 30.000, – Kč. Pro členy z akademické sféry – VŠ, Univerzity – je to ročně 10.000, – Kč.

5.    Po splnění této základní povinnosti člena je nový člen vyzván k nominaci svého zástupce do poradních sborů Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde ČAObH je kolektivním členem, informován o akcích typu účasti asociace na konferencích, veletrzích apod.

ROZVOJ

Jak můžete přispět v ČAObH k rozvoji oběhového hospodářství?

Podpořte z titulu své odbornosti konkrétními argumenty k rozšíření principů oběhového hospodářství.

Přispějte vlastním příkladem dobré praxe, ať už z výrobní, obchodní, municipální nebo i osobní spotřebitelské praxe, deklarujte férové nakládání s odpady ve vaší organizaci. 

Pomáhejte nám při vytváření příznivého prostředí pro oběhové hospodářství z hlediska legislativy a ekonomických podmínek.

PŘIHLÁŠKA ČAObH

Přihláška ke stažení

Pro prosazování principů oběhového hospodářství mohou být z řádných členů a zájemců mimo řádné členy zakládány klastry na základě jejich shody. Při volbě členů klastru se vychází z jejich potenciálu v oblasti plánované činnosti klastru přispět k rozvoji oběhového hospodářství v oblastech technologií, legislativních a ekonomických nástrojů a marketingu, napomáhajícímu rozvoji oběhového hospodářství. O přijetí člena klastru rozhoduje výkonný výbor stejně, jako tomu je u řádného členství.

Přihláška – PO          Přihláška – FO

PŘIHLÁŠKA KLASTR

Přihláška ke stažení

Pro prosazování principů oběhového hospodářství mohou být z řádných členů a zájemců mimo řádné členy zakládány klastry na základě jejich shody. Při volbě členů klastru se vychází z jejich potenciálu v oblasti plánované činnosti klastru přispět k rozvoji oběhového hospodářství v oblastech technologií, legislativních a ekonomických nástrojů a marketingu, napomáhajícímu rozvoji oběhového hospodářství. O přijetí člena klastru rozhoduje výkonný výbor stejně, jako tomu je u řádného členství.

Přihláška – PO          Přihláška – FO

STANOVY

Stanovy ke stažení