Aktuality

3. 11. 2016

Změna vyhlášky MŽP má jasný cíl – omezit skládkovaní využitelných odpadů

Čtvrtek, 3. listopadu 2016 — Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH) jednoznačně vítá snahy o omezení množství odpadů ukládaných na skládky. Návrh vyhlášky 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, správně zakazuje skládkování odpadů s potenciálem pro materiálové využití, recyklaci, příp. energetické využití. Jinými slovy vyhláška jednoznačně definuje, které odpady nesmí být uloženy na skládku. V žádném případě neříká, že mají tyto odpady skončit ve spalovně. To by byla chybná interpretace návrhu vyhlášky.

Odpady, které nepatří na skládku, definuje pomocí dvou kritérií. Říká, že a) biologicky aktivní (tzn. biologicky dále rozložitelné) odpady nepatří na skládku a b) odpady s kalorickou hodnotou (tj. odpady s potenciálem materiálové nebo energetické využitelnosti) nepatří na skládku. Logika postupu, kterým je využitelný odpad odkláněn od skládek, je správná a zcela odpovídá evropské hierarchii nakládání s odpady.

Pokud tímto pragmatickým rozhodnutím nedojde k přesměrování využitelných odpadů ze skládek, Česká republika bude nadále skládkovat využitelné odpady. Ty přitom mají sloužit jako vstupní surovina pro recyklační průmysl. Smutným paradoxem České republiky je přitom fakt, že v primární separaci díky úsilí obcí a společnosti EKO-KOM, a.s. dosahujeme vysoké úrovně i ve srovnání s vyspělejšími ekonomikami na západ od nás. „Z vytříděných plastů od občanů dnes může být recyklováno např. pouze 30-50 % plastů. 50-70 % jich po vytřídění tedy bez využití končí zpět na skládkách odpadů, což je znevážení snahy občanů o svědomité třídění“, vysvětluje předseda výkonného výboru ČAObH Milan Chromík.

Česká republika ustrnula na třídění, potřebuje však postoupit ke skutečné recyklaci. Proč se to zatím nedaří? Je tomu tak ze dvou důvodů. Zaprvé je to v současné době bezzubá regulace skládkování. Na skládkách končí zdroje s recyklačním potenciálem, což je v rozporu s hierarchií nakládání s odpady dle EU. Za druhé je to výše poplatků za uložení na skládku u odpadů kategorie ostatní, které jsou v evropském srovnání velmi nízké. „Proto ČAObH mimo jiné podporuje stanovení závazného limitu 6,5 MJ/kg, které jednoznačně odkloní odpady s potenciálem materiálového a energetického využití ze skládek a podpoří zvýšení míry recyklace v ČR.“, konstatuje místopředseda výkonného výboru ČAObH Zdeněk Horsák.

Pro umožnění recyklace v ČR je nutné zejména podporovat třídění (primární separaci) odpadů a znemožnění jejich následného uložení na skládku. To nebude možné bez implementace dvou výše zmíněných kritérií do české legislativy. Správným tříděním rovněž automaticky klesne množství směsných komunálních odpadů, které díky vytřídění využitelných složek v podstatě nebude smysluplné dále upravovat. Úprava směsných komunálních odpadů je navíc problematická, neboť jsou znečištěné od zbytků jídla, olejů, apod. „Naše asociace za mnohem efektivnější a levnější řešení považuje třídění využitelných odpadů než následnou neefektivní a drahou úpravu těch směsných. Její účinnost totiž dosahuje méně než 10 %. Tzn. že až 90 % takto „upraveného“ odpadu opět skončí v energetice nebo na skládce,“ varuje Milan Chromík.

Ministerstvo životního prostředí navrhovanou vyhláškou o podmínkách ukládání odpadů na skládky jednoznačně vytváří podmínky pro vznik recyklačního průmyslu v České republice.

——————————————————————————-

Česká asociace oběhového hospodářství, z. s., (ČAObH) sdružuje české komerční i nekomerční subjekty, které spojuje především zájem o šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí či lidské zdraví. Řešení spatřuje obecně v prosazování principů oběhového hospodářství a konkrétně ve snižování množství nevyužitelných odpadů, které dnes masivně končí na skládkách. ČAObH chce na příkladech dobré praxe ukazovat, že odpad je zdrojem pro udržitelný rozvoj, nikoliv pro zisky skládkovacích společností.

ČAObH byla založena společnostmi SUEZ a Veolia, které jsou celosvětovými lídry v oblasti oběhového hospodářství, a Centrem environmentálních prohlášení, sdružující odborníky z vysokých škol, certifikačních organizací či výrobců.

Tiskové zprávy