Aktuality

11. 10. 2016

Technologická neutralita může mít závažné dopady na životní prostředí

Úterý, 11. října 2016 — Česká asociace oběhového hospodářství pokládá v oblasti ochrany životního prostředí princip technologické neutrality za hazard. Připomeňme, že technologická neutralita obecně znamená, že stát nepreferuje některé technologie na úkor jiných. Právě po tom ale mnohdy volají skládkové společnosti. Nechtějí, aby byly upřednostněny efektivní technologie před skládkami. Činí tak zejména proto, že jejich zastaralé modely nakládání s odpadem nemohou obstát v konkurenci modernějších, generačně pokročilejších a environmentálně přijatelnějších technologií.

V roce 2008 představila Evropská komise směrnici o odpadech č. 2008/98/ES, v níž byla zmíněna hierarchie nakládání s odpady. Na prvním místě v ní stojí předcházení vzniku odpadů, dále pak příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití a na posledním místě stojí odstranění odpadů, tedy zejména spalování bez energetického využití či skládkování.

Cílem směrnice o nakládání s odpady je, aby odpad vznikal co nejméně. Materiály se naopak musí využít předtím, než se odpadem vůbec stanou. Tento koncept se nazývá oběhové hospodářství. Do balíčku EU o oběhovém hospodářství pak vedle směrnice o odpadech a o skládkování odpadů spadají také směrnice o obalech a obalových materiálech, odpadních bateriích a akumulátorech, autovracích, apod.

„V konceptu oběhového hospodářství budou skládkové společnosti čelit velkým výzvám. Pokud se materiály využijí předtím, než se odpadem stanou, jejich obraty klesnou na nízké desítky procent současného stavu,“ uvedl předseda výkonného výboru České asociace oběhového hospodářství Milan Chromík.

Skládky odpadů totiž spadají do kategorie environmentálně nejméně přijatelných řešení. Reálně jim hrozí, že společně s očekávaným zákazem skládkování v roce 2024 skončí i jejich obchodní model a v budoucnu se stanou pouze přepravcem odpadů z míst produkce do míst jejich využití.

„Velmi malá část odpadových společností se totiž bude schopna transformovat na společnosti recyklační či zpracovatelské, protože jim celosvětově chybí potřebné know-how. Musely by navíc odepsat obrovské volné kapacity na svých skládkách,“ upozorňuje Milan Chromík.

Jedinou záchranou tohoto zastaralého obchodního modelu a uchování astronomických zisků je tedy volání po technologické neutralitě. V praxi by to znamenalo, že environmentálně nepřijatelné skládkování by bylo postaveno na roveň např. recyklaci.

„Technologická neutralita by v oblasti životního prostředí byla velmi nezodpovědným přístupem. Například uhelná energetika byla zatížena povolenkami CO2 právě proto, že ve srovnání s čistými technologiemi je environmentálně problematická,“ uzavírá Milan Chromík.

ČAObH varuje před podobnými manipulacemi, které by v důsledku znamenaly pouze další bezbřehé plýtvání přírodními zdroji a jejich maření na skládkách odpadů s nedozírnými důsledky pro životní prostředí.

——————————————————————————-

Česká asociace oběhového hospodářství, z. s., (ČAObH) sdružuje české komerční i nekomerční subjekty, které spojuje především zájem o šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí či lidské zdraví. Řešení spatřuje obecně v prosazování principů oběhového hospodářství a konkrétně ve snižování množství nevyužitelných odpadů, které dnes masivně končí na skládkách. ČAObH chce na příkladech dobré praxe ukazovat, že odpad je zdrojem pro udržitelný rozvoj, nikoliv pro zisky skládkovacích společností.

ČAObH byla založena společnostmi SUEZ a Veolia, které jsou celosvětovými lídry v oblasti oběhového hospodářství, a Centrem environmentálních prohlášení, sdružující odborníky z vysokých škol, certifikačních organizací či výrobců. 

Tiskové zprávy