Aktuality

7. 3. 2023

TRENDY V OBLASTI VYUŽITÍ BIOPLYNOVÝCH STANIC

Díky souběhu snah odklánět bio odpady ze skládek a zvýšit soběstačnost v oblasti výroby plynných paliv dochází k rozvoji projektů BPS (jako doplnění aktivit podniků komunálních služeb ve městech, jako jsou Praha a Brno).

EFG Rapotín BPS

Dlouhodobě se BPS a biometanem zabývá skupina EFG, člen ČAObH. Společnost EFG Rapotín BPS byla založena v roce 2012 za účelem výstavby jedné z prvních odpadových bioplynových stanic v ČR. Stanice je v provozu již pátým rokem a má kapacitu zpracování 30 tisíc tun odpadu ročně.

Potenciálně vyprodukuje elektřinu a teplo pro asi dva tisíce domácností. Celé zařízení má několik zdrojů příjmu. Prvním zdrojem je samotná likvidace odpadu, následným zdrojem příjmu je prodej vyprodukovaných komodit. Z ekonomického hlediska si společnost EFG Rapotín BPS vyžádala investici více než 280 milionů Kč. Aktuální tržní hodnota projektu činí 334 milionů korun.

Společnost EFG Green gas se ve skupině EFG zaměřuje na efektivní získávání a využití bioplynu vyprodukovaného v bioplynových stanicích. Primárně se zabýváme upgradingem bioplynu na biometan, jeho prodejem a distribucí. Prvním projektem společnosti EFG Green gas je instalace výrobní jednotky biometanu v bioplynové stanici v EFG Rapotín BPS, kterou zařízení dosáhlo zvýšení ekonomické efektivity využití bioplynu o 30 %.

Součástí strategie poskytované služby je dosažení požadované národní úspory emisí CO2, kterou společnost EFG vidí především ve zvýšení využívání biometanu v dopravě a rozvoji trhu s tímto „zeleným plynem“.

EFG vyrábí elektřinu, teplo a biometan

Z biologicky rozložitelného odpadu vyrábí EFG anaerobní fermentací výhradně zelenou energii. Teplo dodává do centrálního rozvodu obce Rapotín, elektrický proud a biometan přímo do distribuční soustavy.

Od roku 2020 však došlo k dlouho požadované změně, dvě kategorie podpory byly sjednoceny do jediné kategorie AF, na úrovni původní kategorie AF1. V rámci těchto nových pravidel si polepšily bioplynové stanice odpadové, které nyní mají nárok na vyšší podporu. Zároveň i bioplynové stanice zemědělské nyní mohou přijímat biologicky rozložitelné odpady, a i nadále pobírat podporu, na kterou jsou zvyklé. 

Aby však zemědělská bioplynová stanice mohla bioodpady přijímat, musí svůj provoz vybavit zařízením, které tento odpad zbaví nečistot a zajistí jeho tzv. hygienizaci – zahřátí substrátu na 70 °C a ponechání při této teplotě alespoň po dobu jedné hodiny. Výsledný hygienizovaný substrát se stává nezávadným a může být v zemědělské bioplynové stanici zpracován.

EFG Vyškov BPS

Stanice pracuje v kontinuálním mezofilním režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 30 000 tun bioodpadu za rok, což odpovídá produkci cca 5 000 000 Nm³ bioplynu a 23 000 tun organicko-minerálního hnojiva. Vzhledem k tomu, že jsou tyto produkty dále beze zbytku využívány, jedná se o zařízení s maximálním využitím zpracovávaného odpadu.

Kromě materiálového využití hnojiva přispívá technologie anaerobní fermentace k ochraně životního prostředí především tím, že při likvidaci bioodpadu na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu.

Tyto skutečnosti  jednoznačně řadí skupinu EFG na úplný vrchol mezi technologiemi na využití bioodpadu v České republice. V tomto roce by kapacita zeleného plynu měla dosáhnout 90 GWh/rok. Emise z potenciální produkce BRO 2 miliony tun – produkce plynů při skládkování: 204 m3 CO2, 306 m3 CH4. EFG má cca 45 tisíc tun BRO kapacitu zpracování, tedy v tomto poměru odklání emise a zpracovává je na zelenou energii. 

Jaké konkrétní změny čekají stávající energetická zařízení EFG?

V roce 2023 bude důležitá především instalace výrobní jednotky biometanu na vyškovské bioplynové stanici, která má být po EFG Rapotín BPS dalším zdrojem tzv. „zeleného plynu“ v portfoliu Energy Financial Group.

Ten doplní elektrickou a tepelnou energii, která je zde nyní z bioplynu produkována. Pro tyto účely bude mj. také navyšována kapacita zpracování odpadu ze současných 12 na 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu.


Miloš Kužvart,
výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství, z.s.

Aktuality