Aktuality

19. 12. 2022

Jedním z hlavních úkolů roku 2023 je připravit moderní Plán odpadového hospodářství ČR do roku 2040 – ČAObH se na jeho přípravě již nyní podílí

PDF 2022_Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2025 – 2040 návrh ČAObH

Národní plán odpadového hospodářství je podkladem pro krajské plány. Nicméně je zjevné, že řadu kapacit či postupů má smysl plánovat pouze na národní úrovni a nikoli v územní rovině kraje. Proto by jednotlivá ustanovení a cíle národního plánu měla být vždy doprovázena jasnou informací, zda se předpokládá, že daná infrastruktura, kapacita či cíl musí být rozpracována na úroveň krajského plánu, nebo zda jde o cíl či kapacitu národní, jako součet za celou republiku. Příkladem budiž potřebná kapacita energetického využití, nebo chemické recyklace, která je potřebná celostátně, ale nelze přitom očekávat, že potřebné zařízení bude v každém kraji. Oproti tomu každý kraj potřebuje sběrnou síť pro tříděný odpad, určitou návaznou kapacitu dotřiďování odpadu, nebo určitý minimální skládkový prostor pro nouzové účely.

PDF 2022_ Dopis ČAObH ze dne 19. 10. 2022 náměstkovi ministra životního prostředí Mgr. Davidu Surému ve věci POH 2025 – 2040

PDF 2022_Souhrn aktuálních událostí a plán na příští rok aktivit FEAD na úrovni EU

„V listopadu 2022 FEAD publikoval aktuální vývoj v oblasti oběhového hospodářství (hlavně za rok 2022) i popis záměrů FEAD na rok 2023. Zahrnují jak přepravu odpadů, tak i zahrnutí ZEVO do EU ETS systému, nařízení k ekodesignu, nařízení k bateriím, odpadové hospodářství a chemikálie, strategii v oblasti textilních odpadů a na závěr nadcházející témata a očekávané události FEAD.“

Aktuality