Aktuality

9. 9. 2021

Ocenění za osobní přínos v oblasti moderního, zodpovědného nakládání s odpady medailí ministra průmyslu a obchodu

Česká asociace oběhového hospodářství sdružuje občanské spolky a korporace, které se aktivně věnují otázce šetření primárních zdrojů surovin a omezování negativních dopadů nevyužitých odpadů na životní prostředí. V České republice je toto téma velmi diskutované a Češi patří v nakládání s odpady mezi nejlepší v Evropě. Velkou zásluhu na tom má Ing. Zbyněk Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, který se tomuto úkolu věnuje téměř jedno čtvrtstoletí. Když jsme dostali možnost nominovat na medaili ministra průmyslu a obchodu osobnost, která se svým osobním přičiněním zasloužila o moderní nakládání s odpady, byl pro Českou asociaci oběhového hospodářství, z. s., Ing. Zbyněk Kozel, člen výkonného výboru asociace, jasnou volbou. A jsme velmi rádi, že byl touto cestou celospolečensky oceněn za jeho obrovské nasazení a velmi dobré výsledky. Dnes již nerozlučně patří ke koloritu skoro všech 6 200 obcí v České republice barevné kontejnery pro separovaný sběr celé řady druhů odpadů. Jejich počet je přes 550 000.

I na tom má velikou zásluhu společnost EKO-KOM, kterou úspěšně vede již od jejího založení Ing. Zbyněk Kozel. A ve srovnání s autorizovanými obalovými společnostmi v jiných zemích EU dosahuje AOS EKO-KOM kvalitních výsledků za použití velmi efektivního řešení v oblasti separovaného sběru obalových odpadů. Zbyněk Kozel ale vždy zdůrazňoval skutečnost, že za úspěchem stojí zejména starostové a zastupitelé více než dvou tisícovek obcí, kteří v počátcích s finanční podporou pěti stovek firem zcela dobrovolně vybudovali základy českého systému třídění. V rámci členských zemí EU je Česká republika v oblasti kvality sběrné sítě pro separaci odpadu a v míře účasti obyvatel na jeho třídění označována jako vedoucí země. Tento úspěch byl a je dán také dlouhodobým důrazem na celorepublikové osvětové a vzdělávací aktivity, kterými tato společnost podporuje všechny věkové kategorie, počínaje školami všech stupňů. Zároveň od svých klientů, kteří vyrábějí a/nebo uvádějí na český trh zboží v obalech, získané finanční prostředky používá ve shodě s MŽP a v souladu se Zákonem o obalech k financování sběru, dotřídění a následnému využití obalových odpadů. Zároveň finančně zajišťuje zmírňování výkyvů cen druhotných surovin, často způsobované vnějšími vlivy.

Pan Zbyněk Kozel svojí erudicí, podrobnou znalostí materiálových (potažmo finančních) toků je osobností, která dává záruku, že Česká republika na své cestě k oběhovému hospodářství bude vybírat pro naše podmínky ty nejefektivnější cesty. Jako špičkový manažer ví, s jakým efektem se dá očekávat to či ono navrhované opatření a umí motivovat svůj tým k maximálnímu výkonu.

Dvěma slovy na závěr: Praktický vizionář.

Aktuality