Aktuality

24. 2. 2021

Stanovisko ČAObH k nakládání se sušenými čistírenskými kaly

Pro účely schvalovacího procesu záměru energetického využívání sušených čistírenských kalů z čistírny odpadních vod Olomouc na teplárně Olomouc Česká asociace oběhového hospodářství vydala níže uvedeného stanovisko.

Společnost Veolia Energie ČR, a.s. požádala ČAObH o stanovisko k zajištění správního procesu oznámení EIA a územního řízení – Energetické využití sušených čistírenských kalů na Teplárně Olomouc. Dotaz směřuje na případnou klasifikaci sušených čistírenských kalů jako nebezpečného odpadu z pohledu případných nutných opatření při transportu, skladování atp.

Zde odkazujeme na aktuálně platný zákon č. 541/2020 Sb., který upravuje v § 67 definice i povinnosti nakládání s kalem z čistíren odpadních vod. Podle § 67 odst. 1 písm. b) se za upravený kal pokládá kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu tak, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalu, a tím zdravotní riziko spojené s jeho aplikací. Dle informací z veřejně dostupného Oznámení záměru „Doplnění kalového hospodářství ČOV Olomouc“ podle zákona č. 100/2001 Sb. dojde realizací záměru k produkci sušeného kalu se sušinou nad 90 % (z původní průměrně dosahované sušiny 27 %). Navržený proces sušení je jednou z nejefektivnějších cest dosažení potřebné úpravy v souladu s požadavky § 67 předmětného zákona. Odstranění vody z matrice kalu při teplotě sušení blízké 100 st. C je totiž fyzikální metodou úpravy odpadu, která zajistí hygienizaci v souladu s příl. 6 bod D9 zákona č. 541/2020 Sb. (fyzikálněchemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D1 až D12 (například odpařování, sušení, kalcinace). Realizací záměru tak dojde k úpravě odpadu a plnému vyloučení potenciální nebezpečné vlastnosti odpadu – infekčnosti. Nezanedbatelným druhotným efektem úpravy čistírenských kalů metodou sušení je rovněž snížení objemu kalu a pachových emisí na minimum.
Z výše uvedených důvodů je možné klasifikovat sušený kal jako upravený v kategorii ostatní bez nutnosti přijímat dodatečná opatření v následném transportu či vlastním energetickém využívání.

S pozdravem,
RNDr. Miloš Kužvart
výkonný ředitel, ČAObH

Aktuality