Aktuality

13. 12. 2019

Firmy diskutovaly, jak se posunout od třídění ke skutečné recyklaci

EMPRESS, o.p.s. – Platforma pro účinnější využívání zdrojů a udržitelnou spotřebu a výrobu uspořádala dne 10. prosince 2019 business brunch České asociace oběhového hospodářství (ČAObH) s názvem „Od třídění ke skutečné recyklaci“ s hlavním zaměřením na plasty. Brunche se zúčastnilo přes 25 zástupců členských organizací ČAObH i dalších firem a zástupců tisku. Rezonovala dvě témata: změna měřícího bodu recyklace podle nové legislativy a bariéry v recyklačních snahách průmyslu.

Třídění se často v médiích uvádí jako recyklace, což však není správné. V souladu s platným zněním legislativy je za recyklaci považována úprava vytříděného odpadu pro materiálové využití, podle nových pravidel se však bude za recyklaci považovat až vstup upraveného odpadu do konečné výroby. Zatímco systém třídění je především díky činnosti EKO-KOM dobře nastaven, lidé se naučili třídit a odklání se tak velké množství odpadu ze skládek, následná recyklace ve výrobě finálního produktu probíhá nyní jen v omezené míře, pouze u určitých druhů plastů a za ekonomicky obtížných podmínek. Recyklační průmysl nemá mnohdy podmínky, aby mohl konkurovat výrobcům z primárních surovin. A to odporuje principům oběhovému hospodářství, jehož smyslem je navracet druhotné suroviny do výroby, nikoli vyčerpávat stále vzácnější přírodní zdroje.

Jak na setkání uvedl Zdeněk Horsák, generální ředitel SUEZ CZ: „Česká republika je závislá na dovozu surovin. Čeká nás jejich násobné zdražování. A místo toho, abychom se připravili a využili druhotné suroviny, které tu máme, diskuse se populisticky vedou nad tím, zda je pro občana únosné zdražení popelnice o 40 korun ročně.

Na setkání se také hovořilo o problematice plastového odpadu v celosvětovém měřítku. Obchod s plastovým odpadem napříč kontinenty se jeví jako zásadní environmentální problém, neboť obrovské množství plastu, který není z technologických nebo ekonomických důvodů recyklován, končí ve volné přírodě.

Naproti tomu existují firmy, které o recyklaci usilují a staly se průkopníky. Recyklační průmysl v České republice reprezentovaly na setkání tři firmy: Plastic Union, Transform a.s. Lázně Bohdaneč a SUEZ CZ. Každá z nich se orientuje na trochu jiný segment: Plastic Union vyrábí regranulát z komunálního plastového odpadu, který odebírá z dotřiďovacích linek. Vícedruhové plasty je schopna od sebe oddělit na jednodruhové materiály, výsledný regranulát tak dosahuje až 99% čistoty. SUEZ CZ produkuje rovněž regranulát v podobné kvalitě, ovšem zaměřil se na průmyslový LDPE odpad a v poslední době ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností (AOS) EKO-KOM postupně přidává také podíl plastu z komunálního tříděného plastu. Transform a.s. Lázně Bohdaneč, také ve spolupráci s AOS EKO-KOM, ve své výrobě využívá vytříděné plastové odpady z komunálních zdrojů pro výrobu plastových laviček, plotovek, plastové dlažby a dalších výrobků pro dům a zahradu.

Zástupci recyklačního průmyslu se shodli na tom, že podpora širšího využívání recyklovaných výrobků a recyklátů je nedostatečná. Definovali několik bodů, které by přispěly k většímu naplňování principů oběhového hospodářství a šetření primárních zdrojů. Tyto body mohou být součástí budoucí legislativní iniciativy, na které ČAObH pracuje. Schválení nového zákona o odpadech je totiž absolutním minimem, aby byly vůbec nastoleny základní podmínky pro oběhové hospodářství, jako je omezení skládkování využitelných zdrojů surovin, ke kterému stále v obrovské míře dochází. V budoucnu bude potřebná další legislativa, která se zaměří na navracení odpadu zpět do výroby.

ČAObH podporuje opětovné využití recyklovaných materiálů ve výrobě a je přesvědčena, že v ČR je pro tento přístup na trhu značný a doposud nevyužitý prostor. Souběžně s tímto tématem vyvstává téma ekodesignu výrobků a jejich obalů, což je téma úzce související s marketingem spotřebního zboží. Toto setkání zahájilo sérii společných workshopů ČAObH a EMPRESS na podporu aktuálních témat v oběhovém hospodářství.

Aktuality