Aktuality

13. 6. 2019

Prioritou MPO je účinné využívání zdrojů, které je zásadní pro zajištění surovinové bezpečnosti státu

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dnes na krátkém pracovním jednání s panem Jean-Marcem Boursierem, prezidentem Evropské federace FEAD (Evropské asociace odpadového hospodářství a environmentálních služeb) diskutoval na téma oběhové hospodářství. Pan Boursier přijel do České republiky na pozvání České asociace oběhového hospodářství (ČAObH), která je členem FEAD, a na pozvání společnosti EKO-KOM, pořadatele konference Odpady a obce 2019. Během své návštěvy pan Boursier sdílel evropské zkušenosti s implementací oběhového hospodářství a cílů evropského balíčku revidovaných právních předpisů o odpadech a obalech z pohledu evropských odpadových společností sdružených ve FEAD.

Hlavním tématem setkání byla možná optimální skladba inovativních technologií a udržitelného způsobu nakládání s odpady s cílem přeměnit odpady na cenné suroviny pro další výrobu.   Během jednání se proto diskutovalo o tom, co je třeba k nastartování recyklačního průmyslu. „Ze své pozice prezidenta FEAD nabízím České republice doporučení a inspiraci z těch evropských států, které již strategii pro oběhové hospodářství ve své zemi realizují. Naopak mne zajímají možnosti a programy, které pro rozvoj recyklační infrastruktury MPO nabízí“ prohlásil v diskuzi pan Boursier.

Ministr Havlíček reagoval stručným představením současné pozice MPO i směru do budoucna „Účinné využívání zdrojů je zásadní pro zajištění surovinové bezpečnosti státu, a proto je jednou z priorit MPO, které zodpovídá za surovinovou politiku státu, tedy za primární i druhotné suroviny. Surovinová politika ČR byla již v roce 2014 doplněna samostatnou Politikou druhotných surovin ČR a v lednu 2019 byla aktualizována pro období 2019 – 2022. Mezi významné úkoly patří podpora inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin. MPO v OP PIK připravilo program na podporu inovativních technologií pro zpracování a využívání druhotných surovin, v rámci kterého byly vyhlášeny již 4 výzvy s alokací více jak 800 mil. Kč. Pro nové programové období 2021 – 2027 se již nyní připravují na MPO další programy pro zajištění dostatečné infrastruktury technologií pro recyklaci a výrobu kvalitních produktů s obsahem druhotných surovin. Další podpora je připravena pro úspory vody a udržitelné nakládání s vodou v průmyslu vzhledem k nedostatku vody“.   Podpora je nezbytná i pro základní a aplikovaný výzkum technik a technologií a jejich urychlenou aplikaci v průmyslové výrobě, stavebnictví, sektoru služeb, zemědělství, dopravě, zdravotnictví a řadě dalších souvisejících oblastí. Nabízená spolupráce FEAD přichází právě včas.  

Pan Boursier vyjádřil optimismus v souvislosti s plněním nově stanovených cílů evropského balíčku oběhového hospodářství, ačkoli je označil za poměrně ambiciózní. K jejich naplnění je třeba spolupráce soukromého a veřejného sektoru, dále nástrojů jako je například povinný obsah recyklátu v obalových materiálech, zadávání veřejných zakázek a motivační finanční nástroje ve prospěch recyklace, například formou daňových úlev apod. Důležité je nezatracovat energetické využití odpadu, které následuje v hierarchii po recyklaci a je součástí udržitelného způsobu nakládání s odpady. Zároveň pan Boursier zmínil vysokou míru skládkování v ČR, kterou je nutno snížit a využít ekonomické nástroje, aby bylo možné rozvinout recyklační průmysl a další způsoby přeměny odpadů na zdroje.

„Změny týkající se životního cyklu výrobků mají dopad na výrobu i na spotřebu a ovlivňují tak ekonomiku celého výrobního i spotřebního cyklu.  Zvyšovat podíl využívání druhotných surovin jako náhrady za neobnovitelné zdroje a kvalitu výrobků s obsahem druhotných surovin je proto velkou výzvou a příležitostí pro podnikatelský sektor. V současné době připravujeme hospodářskou strategii pro Českou republiku, která bude obsahovat nová témata např. digitalizaci a robotizaci a  mezi tato významná témata by mělo být zařazeno i oběhové hospodářství a udržitelné nakládání se zdroji“ uvedl na závěr setkání pan ministr Havlíček.

zdroje: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Aktuality