Aktuality

1. 10. 2018

Miloš Kužvart: Změny, které přinese nový Zákon o odpadech nepovedou k vyšším nákladům měst a obcí

Obavy ze zvýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí a měst, tedy obavy, které rády podporují společnosti asociované v České asociaci odpadového hospodářství (ČAOH), vyplývají z neznalosti a nepochopení navrhovaných změn.

Současný ředitel České asociace oběhového hospodářství (ČAObH) Miloš Kužvart komentuje otevřený dopis poslance Evropského parlamentu Stanislava Polčáka, předsedy Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR), ve věci odpadového hospodářství.

Úvodem je třeba některé informace v otevřeném dopise, datovaném 10. 9. 2018, uvést na správnou míru:

Již 4 roky je uzákoněn počínaje rokem 2024 nikoli „…zákaz skládkování komunálních odpadů…“, ale přesné znění odstavce 7, par. 21 Zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech je: „Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím předpisem.“ Čili nejde o zákaz skládkování komunálních odpadů, ale směsných komunálních odpadů a dále využitelných a recyklovatelných odpadů. V detailu bývá skryt ďábel – právě ta „směs“ – kdy tam bývá leccos materiálově či energeticky využitelného – je důležitá a souvisí s tolik potřebnou transformací nakládání s odpady v České republice.

V dopise se uvádí, že „přísnější cíle znamenají citelně vyšší náklady“: Tato obava vyplývá z nepochopení situace, kdy nízký skládkovací poplatek znamená, že jsme se stali jakýmsi skanzenem skládkování, kdy nám jako státu (a jeho ekonomice) se nedaří využívat materiálový a energetický potenciál nejen u směsných komunálních odpadů. Čili moderní nakládání s odpady povede v souhrnu k finančním úsporám

Další citát: „Větší odpovědnost by měli převzít producenti obalů a upotřebených výrobků.“ Ale to se autor otevřeného dopisu vlamuje do otevřených dveří, vždyť co jiného je již na Evropské úrovni přijato – tzv. EPR – Extended Producer Responsibility, kdy právě zmíněné vícenáklady, způsobené pracnějším a tedy i nákladnějším zacházením (rozuměj využíváním odpadů – nejen odpady zahrabat kdesi do jámy) budou hradit producenti obalů či výrobků.Jde o následující: rozšířená odpovědnost výrobců (EPR) je politický přístup, v rámci kterého výrobci nesou značnou odpovědnost – finanční nebo i fyzickou – za zpracování nebo likvidaci produktů po jejich spotřebování. Tato povinnost povede k předcházení vzniku odpadů (již od zdroje), dále podpoří prosazování výrobků, šetrných i po svém dožití pro životní prostředí a hlavně: bude podporovat dosažení cílů recyklace jednotlivých druhů materiálů. Moderní technologie třídění a zpracování odpadů jsou drahé, náklady spojené s jejich instalací a provozem však nebude hradit ani občan, ani obec (jako původce komunálního odpadu). Náklady na tato inovativní opatření bude hradit výrobce. 

A proto..

Hájit zájmy obcí a měst, aby nebyly vystaveny i nadále (finančnímu) diktátu svozových a skládkovacích firem, je cílem plánovaných změn v odpadovém hospodářství. Výsledek bude přesně opačný, nežli má pan poslanec Polčák obavu: jde o to dohnat obrovskou časovou a finanční ztrátu nás všech, způsobenou stagnací skládkovacího poplatku (od roku 2009 se nezměnil). Jsme v Evropské unii raritou.

To, co se za těch 9 let změnilo, je nárůst ceny práce na třídících linkách a v provozech úpraven a zpracování odpadů. A co se investic týká: většina bude pocházet ze soukromých zdrojů, protože moderní firmy díky navrhovanému právnímu rámci a přijatým cílům např. v oblasti recyklace budou profitovat z ochrany životního prostředí budoucích generací. A pro samotné obce budou zde zavedeny finanční stimuly (nazývané zatím „Recyklační sleva pro obce“, my to nazýváme „vratka pro obce“).

Aktivitu poslance Evropského parlamentu JUDr. Polčáka vítáme, pokud bude pokračovat i po komunálních volbách v České republice. Vždyť pro prosazení podpory využití výrobků z recyklovaných surovin bude třeba prosadit snížení úrovně DPH na 0 – 5 % (toto je doporučení Evropské komise), ale tento potřebný ekonomický stimul je v ČR zatím neprosaditelný. Zároveň zavedení povinného 25 % využití recyklované suroviny v nových výrobcích také napomůže rozvoji této oblasti.

Že se starostové ve Sdružení místních samospráv ČR zajímají o oblast nakládání s odpady je logické a legitimní: přijetím výše popsaných změn v odpadovém hospodářství se prodlouží (díky v budoucnu mnohem menšímu skládkování) provoz stávajících skládek odpadů, nebude tedy ve výhledu minimálně 10 let třeba výstavba nových skládek. Obce nebudou vystaveny tlaku na výstavbu nových těchto zařízení, která však znamenají v delším horizontu tikající ekologickou bombu. A nově zaváděný systém oběhového hospodářství díky efektivnější administrativě také zamezí tak častým podvodům v této oblasti.

V závěru dopisu se poslanec Polčák ptá vlády, předsedů výborů a jednotlivých stran: „Jste pro nastavení národní legislativy v intencích legislativy evropské, anebo podporujete přísnější nastavení cílů, které znamená vyšší náklady obcí a měst?“


Odpověď na otázku pana poslance by podle Miloše Kužvarta měla znít:

Ministerstvem životního prostředí České republiky navrhované změny národní odpadové legislativy vycházejí ze stavu odpadového hospodářství v České republice, jsou založeny na podrobných analýzách trendů, prognóze vývoje finančních toků a proto je zřejmé, že nepovedou k vyšším nákladům obcí a měst. Navrhované změny mají plnou podporu České asociace oběhového hospodářství, a celé řady dalších asociací a sdružení. Nechtějme zůstat v oblasti nakládání s odpady skládkařským skanzenem Evropy. Naopak, snižme dovoz primárních surovin a energií pro národní hospodářství, chovejme se jako opravdoví hospodáři i s ohledem na příští generace.

Aktuality