Aktuality

5. 6. 2018

Tisková zpráva FEAD: Návrh směrnice o plastech na jedno použití – promarněná šance na zajištění růstu spotřeby recyklovaných plastů?

Evropská federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí (FEAD) vítá, že Komise tento týden zveřejnila návrh týkající se plastů na jedno použití, jehož cílem bylo snížit jejich vliv na životní prostředí1.

Naše odvětví to považuje za další krok k dosažení více oběhového hospodářství. Soukromý průmysl nakládání s odpadem a surovinami hraje klíčovou úlohu při dosahování pokroku v tomto směru a to svými aktivitami, tedy sběrem, tříděním, zpracováním odpadů a nakonec výrobou vysoce kvalitních recyklovaných materiálů a zelené energie pro evropské výrobce a spotřebitele. Je však zapotřebí ještě silnějšího vedení ze strany představitelů EU, aby byl vytvořen správný právní rámec a tržní signály. Potřebné investice do budování oběhového hospodářství, vytváření nových pracovních míst v Evropě a zároveň zvýšení odolnosti a efektivnosti naší ekonomiky, to vše budou firmy plnit pouze tehdy, pokud to bude ekonomicky dostatečně viditelné.

 Členové FEAD proto hluboce litují, že se do legislativního návrhu nedostal závazek stanovit právně závazné návrhy týkající se recyklovaných materiálů ve vybraných produktech.

 President FEAD Jean-Marc Boursier: “Na úrovni EU budou zapotřebí velké investice na inovace a rozšíření kapacity sběru tříděného odpadu, třídění a recyklace (podle odhadů Komise čtyřnásobek roku 2015). Naše odvětví je připraveno uskutečnit potřebné investice, pokud budou existovat legislativní opatření, která zajistí ekonomickou viditelnost významného odběru recyklovaných plastů. Většina nových „zelených“ trhů potřebuje silnou podporu, aby se nastartovala a recyklace plastů v tom není žádnou výjimkou.“

 Silná poptávka po recyklovaných plastech vznikne jedině tehdy, pokud budou konkrétní závazná pravidla doprovázená ekonomickými opatřeními k překlenutí cenového rozdílu, který poškozuje odbyt recyklovaných plastů. Zvyšování sběru plastových lahví prostřednictvím systému zálohování lahví nebo rozšířené odpovědnosti výrobce (ERP) je velmi důležité, ale nebude stačit k vytvoření pevné evropské poptávky po recyklovaných materiálech.

Proto naléhavě vyzýváme představitele EU, aby v konečné verzi přijaté směrnice stanovili předpoklad, že Komise do roku 2025 předloží návrh týkající se závazného množství recyklovaného materiálu ve vybraných produktech.

 Pro další informace se obraťte na sekretariát FEAD: info@fead.be

—–

1 Návrh směrnice na snížení vlivu vybraných plastových výrobků na životní prostředí http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_en.htm

FEAD je Evropská federace pro nakládání s odpady a službami pro ochranu životního prostředí. Členové FEAD jsou národní asociace pro nakládání s odpady z 19 členských zemí EU, Norska a Srbska. Mají přibližně 60% podíl na trhu s odpadem z domácností a zpracovávají více než 75% průmyslových a komerčních odpadů v Evropě. Jejich celkový roční obrat činí přibližně 75 miliard EUR. FEAD zastupuje asi 3000 společností s aktivitami ve všech formách nakládání s odpady. Tyto společnosti zaměstnávají více než 32 0000 lidí, kteří provozují přibližně 2400 středisek pro recyklaci a třídění, 1100 závodů na kompostování, 260 spaloven odpadů a 900 řízených skládek. Hrají důležitou roli při hledání lepších ekologických řešení problémů při nakládáním s odpady.

Aktuality