KONTAMINACE PROSTŘEDÍ

Kontaminace životního prostředí a oběhové hospodářství

Prof. RNDr. Ivan HOLOUBEK, CSc.

„Kontaminace prostředí a živých organizmů různými chemickými látkami a jejich směsmi představuje vysoké a často dlouhodobé riziko pro lidské zdraví a přírodní prostředí. Je otázkou, zda je tato problematika v ČR dlouhodobě a koncepčně řešena a s jasně definovanými prioritami, zajištěním finančního krytí a vymezeným plánem realizace.“

 Oběhové hospodářství často definujeme potřebnými změnami a úkoly do budoucna – ať už v právních předpisech nebo obecně v našem smýšlení, a proto oběhové hospodářství spojujeme s budoucností. Zároveň je si však třeba uvědomit, že jsou tu ekologické zátěže minulosti, které je třeba řešit a neopakovat chyby, kterými byly tyto zátěže zapříčiněny. Jakkoli se legislativa životního prostředí zpřísňuje, stále existuje řada aktivit, jejichž vlivem vznikají „nové staré“ ekologické zátěže, nové, často velmi problémové znečištění životního prostředí.

To je důvod, proč se v souvislosti s tématem oběhového hospodářství zabývám ekologickými zátěžemi či obecněji řečeno kontaminací životního prostředí. Kromě ekologických zátěží, jejichž původ sahá do doby před rokem 1989, se bohužel objevují různé nekalé praktiky, kterými se snaží původci nebezpečných odpadů obcházet předpisy. Příkladem může být problematika ukládání nebezpečných odpadů na skládky. Zatímco cena za uložení nebezpečných odpadů na skládku přesahuje na základě aktuálního právního předpisu 6000 Kč/t, za uložení odpadů kategorie ostatní je stanoven základní poplatek na 500 Kč/t. Tento rozdíl může vést k velmi problémové praxi a vlastně nelegálnímu ukládání nebezpečných odpadů a vytváření problému do budoucna. Jedním z rysů nového návrhu zákona o odpadech z dílny MŽP je kromě zamezení ukládání využitelných surovin na skládky také snížení uvedené cenové disproporce jako prevence proti snahám ušetřit za ukládání nebezpečných odpadů, proti nežádoucí kontaminaci životního prostředí a proti vytváření budoucích ekologických zátěží.

Prof. RNDr. Ivan  H O L O U B E K, CSc. je profesorem chemie životního prostředí Masarykovy univerzity v Brně. V létech 1990 – 2013 byl ředitelem Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) a takéředitelem Národního centra pro persistentní organické polutanty ČR a ředitelem Regionálního centra Stockholmské úmluvy o POPs pro střední a východní Evropu. V současné době je také vedoucím oddělení atmosférických toků a dálkového transportu látek Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) V profesním životě spojuje chemii a technologie ochrany životního prostředí. Kromě vlastní vědecko-výzkumné činnosti v oblasti působení chemických látek na životní prostředí je vyučujícím v pregraduálních i postgraduálních programech Masarykovy univerzity. Podílí se na řadě mezinárodních projektů a je autorem desítek vědeckých a odborných publikací a členem řady vědeckých organizací a institucí. Od roku 1991 působí také jako expert v rámci OSN zvláště v problematice související s persistentními organickými polutanty.

V sekci „Kontaminace prostředí“ na webu ČAObH se rozhodl prof. Holoubek téma zpracovat v několika blocích, ve kterých se věnuje zdrojům nebezpečných chemických látek, materiálů a odpadů v prostředí, dále tím, co se s nimi v prostředí a živých organismech děje a jaké problémy mohou způsobovat. A konečně polemice nad řešením a neřešením či špatným řešením těchto problémů na národní i mezinárodní úrovni.