Aktuality

25. 8. 2023

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na cirkularitu v designu vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností

ČAObH má k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na cirkularitu v designu vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností, ke kapitole V. „použitá vozidla a jejich vývoz“ toto doplnění:  Cílem Nařízení musí být i  maximální omezení vývozu vozidel s ukončenou životností mimo země EU, protože zvláště v zemích třetího světa tato vozidla s velmi vysokými emisními parametry jsou dále využívána.

Z  hlediska surovinové bezpečnosti zemí EU, které v oblasti metalurgie železných kovů přecházejí z ekologických důvodů na elektrohutě, které mají mnohem větší potřebu vsázky železného šrotu. Proto se nezbavujme zvláště železného šrotu, v Evropě ho bude potřeba čím dále více.

V článku VI. „Ustanovení o prosazování pravidel obsažených v nařízení“, v článku 46 navrhujeme, „aby zpracovatel vozidel s ukončenou životností byl držitelem  certifikátu  managementu ochrany životního prostředí dle ISO 14 001, vydaného akreditovaným subjektem.“

Vzhledem k množství autovraků a nutnosti vysoké kvality druhotných surovin, vznikajících zpracováním autovraků pro další materiálové využití je nutné zajistit ověření plnění povinností zpracovatele odborně způsobilou třetí osobou, která je držitelem akreditace podle normy EN ISO/IEC 17065 (015256) Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby. Stejného postupu se docílilo při požadavku na zpracování elektroodpadu, kde vystupuje pouze jeden subjekt, oprávněný posuzovat. Zde v návrhu je velká diverzita s ohledem na výčet subjektů, poskytujících certifikaci.

Aktuality