Aktuality

1. 6. 2023

Odpady v podnikové ekologii – praktická konference, čelící záplavě předpisů a povinností podnikových ekologů

Třetí ročník konference „Odpady v podnikové ekologii 2023“ byl významný jak počty účastníků v sále a online, tak především umožněním klást otázky členům tří panelů.

Výběr témat panelových diskusí „Kam s odpadem podle zákona“, „Přeprava odpadů“ i poslední panelová diskuse na téma „Obaly – životní cyklus a odpady z obalů“ vycházejí ze stále diskutovaných oblastí, co je legální a co ne, jakým způsobem plnit požadavky  předpisů, které jsou často ve vazbě na metodické  pokyny.

Pro podnikové ekology, zodpovědné za nakládání s odpady jde o šanci se přímo ptát zástupců ministerstev či České inspekce životního prostředí na předem předané otázky.

A skutečně je na co se ptát: řada velmi extenzivních výkladů řady ustanovení v zákonech či vyhláškách zavdává riziko byrokraticky nevhodně stanovených postupů státní administrativy, kdy dopady na slušně se chovající subjekty jsou demotivující. Říkávalo se, že v naší zemi se nic neutají. A jakákoli extenze výkladu toho či onoho ustanovení, zdůvodněná tím, že se vyskytují ti, kteří se chovají v rozporu se zákony,  To platí dvojnásob v dobách sociálních sítí…

Proto si přeji, aby obdobně plánované konference pokračovaly. Je to  k dobru oboru nakládání s odpady. Cílem státu by měla být jednoduchost a jednoznačnost požadavků předpisů a nemožnost se jejich splnění jakkoli vyhnout. Vše ostatní nepřispívá snaze o kultivaci oboru pro veškerou zainteresovanou veřejnost. Pro mne, jako ředitele České asociace oběhového hospodářství bylo potěšující zařazení oblasti opakovaného použití obalových odpadů.

Aktuality