Aktuality

1. 6. 2023

Energetický klastr České asociace oběhového hospodářství – aktuální okruh působnosti

Činnost energetického klastru ČAObH se v posledním období zaměřila v první řadě na hledání pragmatického řešení problematiky energetického využívání již dále materiálově nevyužitelných odpadů, a to jednak v souvislosti s plánovaným odklonem odpadů ze skládek a vzrůstající mírou požadované recyklace zejména komunálních odpadů, a jednak jako dílčí příspěvek ke zvýšení diverzity tuzemských zdrojů pro energetické využití.

Energetický klastr připravil rámcový návrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu palivem, a pak inicioval společné jednání o obsahu vyhlášky s nejvýznamnějšími stakeholdery – Českou asociací odpadového hospodářství, Teplárenským sdružením ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Svazem výrobců cementu ČR a následně tento návrh předložil k finální diskusi na MŽP ČR. Návrh vyhlášky vznikl na půdorysu ČSN EN ISO 216 40 Tuhá alternativní paliva –  specifikace a třídy z 1. června 2022 a podařilo se úspěšně navázat na první záměr o vydání analogické vyhlášky z roku 2018. Dne 25. dubna 2023 bylo ze strany MŽP ČR ukončeno dvoukolové vypořádání připomínek k obsahu návrhu vyhlášky a ministr životního prostředí pan Petr Hladík poslal návrh vyhlášky do  Legislativní rady vlády ČR.  Nyní lze tak předpokládat, že do konce 2. kvartálu 2023 bude tato vyhláška publikována ve Sbírce zákonů a v ČR se tak dostane energetické využívání tuhých alternativních paliv vyrobených z odpadů na novou, kvalitativně vyšší úroveň.

Dalším z cílů Energetického klastru je environmentální a ekonomický „modus vivendi“ pro tzv. vedlejší energetické produkty. Smysluplné řešení problematiky tuhých alternativních paliv má svou integrální „B-side“ v nalezení optimálního řešení i pro zmíněné vedlejší energetické produkty, které vznikají spalováním tuhých paliv při výrobě elektřiny a tepla a také v průběhu odsíření spalin. Cílem je využití potenciálu vedlejších energetických produktů v rámci cirkulární ekonomiky a nastavení podmínek pro jejich materiálové uplatnění bez negativních vlivů na životní prostředí a lidské zdraví.

Svoji aktivitu na tomto poli ČAObH zdůraznila tím, že podpořila a vyjádřila svůj zájem o výsledky projektu „Produkty fluidního spalování tuhých alternativních paliv a jejich použití ve stavebnictví“ společnosti SG Geotechnika a.s.,  a technického konceptu „Využívání škváry ze zařízení pro energetické využívání odpadů jako druhotné suroviny pro náhradu primárních surovin v definovaných stavebních aplikacích“.

V neposlední řadě je nutné také zmínit novou aktivitu Energetického klastru, kdy ve spolupráci s CZ Biom – Českým sdružením pro biomasu, byly zahájeny práce na přípravě  tezí pro zvažovanou vyhlášku k odpadnímu dřevu, která by systémově řešila materiálové a energetické využití odpadní dřevní hmoty na základě analogických vyhlášek, které fungují v Rakousku nebo Německu, tzv. “Altholzverordnung“- vyhláška o odpadním dřevu.

Ing. Michal Kříž, předseda Klastru energetika České asociace oběhového hospodářství

Aktuality