Aktuality

3. 5. 2023

FEAD vyzývá k uznání činností přeměny odpadu na energii v environmentální taxonomii EU pro udržitelné investice

FEAD, Evropská asociace odpadového hospodářství, zastupující soukromý průmysl nakládání s odpady a zdroji v celé Evropě, vítá příležitost vyjádřit se k environmentální taxonomii EU a ambici EU řídit investice k dosažení jejích cílů v oblasti klimatu a životního prostředí.

EU je v celosvětovém čele boje proti změně klimatu a nejambicióznějších právních předpisů v oblasti životního prostředí. FEAD plně podporuje tyto cíle a aktivně se zavazuje ke svým každodenním činnostem k dosažení udržitelného hospodářství tím, že udrží přechod na oběhové a klimaticky neutrální hospodářství. Domníváme se proto, že vzhledem k tomu, že se již odkláníme od celosvětově nejvyšších standardů, požadavky taxonomie EU, které musí být ambiciózní, aby dosáhly svého účelu, musí být také splnitelné, aby vytvořily skutečnou pobídku pro průmysl k dalšímu zlepšování své výkonnosti a nevylučují přesně ty činnosti, kde jsou investice většinou potřebné k tomu, aby významně přispěly k cílům EU.

Odvětví odpadového hospodářství je nejen ze své podstaty jádrem oběhového hospodářství, ale hraje také důležitou roli při dekarbonizaci a odstraňování znečištění EU, jakož i v její energetické a strategické nezávislosti. V celém řetězci nakládání s odpady musí být plně uznán podstatný přínos tohoto odvětví k různým cílům taxonomie EU.

Pokud jde o činnosti, které budou v budoucnu zahrnuty do aktů v přenesené pravomoci nařízení o taxonomii, mělo by být zahrnuto energetické využití zbytkového odpadu, který nelze recyklovat (přeměna odpadu na energii a výroba a použití SRF). Přeměna odpadu na energii hraje zásadní roli v cirkulaci, protože se posouvá v hierarchii odpadů nahoru a je klíčovým doplňkem větší recyklace.

Aktivity energetického využití odpadu nejsou konkurentem ani alternativou recyklace, ale doplňkovým procesem, který zajišťuje bezpečné nakládání s nerecyklovatelným zbytkovým odpadem, ať už komunálního nebo průmyslového a komerčního původu, včetně zbytků z recyklačních operací. Zařízení na energetické využití odpadu navíc dodávají energii ve formě elektřiny a tepla (jak pro dálkové vytápění, tak pro průmysl), což přináší úspory CO2 ve srovnání s elektřinou vyrobenou spalováním fosilních paliv a umožňuje diverzifikovat naše dodávky energie (zejména pokud jde o sítě dálkového vytápění a chlazení), což současně urychluje zavádění obnovitelných energií. A konečně, odpadové elektrárny mají také potenciál produkovat vodík a e-paliva. Prostřednictvím technologií CCUS lze emise CO2 ukládat nebo dokonce využívat v jiných aplikacích, a tak dále přispívat k dekarbonizaci.

Studie o potenciálu úspor CO2 v odvětví nakládání s odpady ukazuje, že klíčem k dosažení maximálního snížení emisí CO2 je plné využití recyklačních kapacit a kapacit pro energetické využití odpadu v celé EU27 a Spojeném království. Kromě výroby energie umožňuje přeměna odpadu na energii získávání kovů a inertních materiálů z popelů a také získávání sádry z čištění spalin. Výroba sádrovce z čištění spalin je stále vzácnější kvůli pokračujícímu vyřazování uhlí; jinak by se sádrovec musel těžit těžbou přírodního sádrovce, což by vedlo k vážným dopadům na přírodu a životní prostředí. To ukazuje, že přeměna odpadu na energii udržuje zdroje v koloběhu tak dlouho, jak je to možné, a tím snižuje spotřebu primárních surovin prostřednictvím získávání energie a zdrojů. Tato otázka je také velmi správně zdůrazněna ve 14. bodě odůvodnění návrhu zákona o životním prostředí v přenesené pravomoci. Současné přísné a právně závazné požadavky na kontrolu emisí a energetickou účinnost zajišťují, že tato zařízení fungují v plném souladu s evropskou legislativou.

Z právního hlediska by se mělo jasně rozlišovat mezi spalováním a činností přeměny odpadu na energii. První je činnost odstraňování a druhá činnost využití odpadu (R1), která jako taková spadá do různých částí hierarchie odpadů. Z těchto důvodů by mělo být energetické využití ze zbytkového odpadu, který není nebezpečný, plně uznáno ve vyhrazené části jako činnost významně přispívající k (přechodu) oběhového hospodářství za předpokladu, že jsou kumulativně a důsledně splněny následující podmínky:

V dané zemi existuje plán odpadového hospodářství, který zajišťuje nadměrnou kapacitu a zajišťuje soulad s hierarchií nakládání s odpady;

Pouze zbytkový odpad pocházející ze selektivního sběru nebo třídění podléhá energetickému využití podle vzorce R1;

Zkoumá se proveditelnost CCS/CCU.

Více informací na webu FEAD.

Aktuality