Aktuality

22. 9. 2022

Tisková zpráva: Vyšší energetická a surovinová bezpečnost, nebo evropské cíle?

V Praze 22. 9. 2022 – Na mezinárodní konferenci v Praze se sešli zástupci průmyslu, odpadářů, ministerstev, českých i evropských zákonodárců. „Segment využití odpadů nabízí v dnešní krizi mnohá řešení. Je ale nutné omezit stále masivní skládkování a nastavit čitelný a dlouhodobě stabilní rámec a podmínky pro investice do recyklace a energetického využití odpadu,“ zaznělo hned v úvodu mezinárodní konference od Michala Stiebera z České asociace oběhového hospodářství (ČAObH), která konferenci pořádala spolu s Evropskou asociací odpadářských firem (FEAD).

Konference pod záštitou ministra pro evropské záležitosti ČR Mikuláše Beka v příspěvcích řečníků a diskusích panelistů ukázala, z jak rozdílných světů pocházejí ambiciózně, ale především nekoncepčně nastavené cíle v oblasti klimatu na straně jedné a aktuální ekonomicko-energetická krize na straně druhé. Ze světa před válkou na Ukrajině, a po jejím vypuknutí. Ve třech blocích Energetika, Recyklace a Ekonomika & klima přinesla konference mnohá logická řešení v oblasti využití odpadů, recyklace a energetických úspor. Zároveň jasně znělo, že v žádném případě nelze rezignovat na ochranu klimatu. 

Není možné, abychom po nedávném vybojování moderního „protiskládkového“ odpadového zákona byli paradoxně svědkem masivního ukládání využitelných surovin na skládky. Právě teď, v současné krizi, kdy máme naopak tyto suroviny o to více využívat,“ kritizovat stále vzkvétající skládkařský byznys Michal Stieber.


Hlavní závěry z konference podle tematických bloků

Energetika
Tam, kde se v současných podmínkách nevyplácí mechanická, materiálová recyklace, využijme vyseparované odpady, vhodné k energetickému využití jako dobrou alternativu právě nedostatkových dovážených energetických surovin. Poslanec Evropského parlamentu Alexander Vondra ve svém videopříspěvku vysvětlit, proč by se zařízení na energetické využití odpadů neměla být zařazena do evropského systému emisních povolenek (EU ETS). Energetické využití odpadů, které jinak již využít nelze, je lepší, než uložit odpady na skládky, kde se stanou zdrojem skleníkových plynů.

Recyklace
Chemická recyklace nemá nahradit recyklaci mechanickou. Může ji ale skvěle doplnit, a zvýšit tak celkovou míru recyklace,“ konstatoval ve svém vystoupení Martin Růžička ze skupiny Unipetrol.

Současný ekonomický vývoj bohužel směřuje k budoucímu omezování separovaného sběru a recyklace surovin, a tomu je třeba zabránit. Limity mechanické recyklace jsou dány především složitostí materiálů, které mají být recyklovány. Proto může být řešením recyklace chemická. V oblasti recyklace a v dnešní krizi obzvlášť je třeba porovnávat ekonomicko-ekologické přínosy.

Zároveň zástupce Evropské komise Aurel Ciobanu-Dordea zmínil, že do konce roku provedeno srovnání, jak členské státy plní stávající recyklační cíle. Vyjádřil obavu, že ne všechny dosahují nyní stanovených cílů. Považuje tedy za důležitější, aby státy EU dosáhly stanovené cíle, namísto debat o jejich případném navyšování.

Ekonomika & klima

Je nutné do snah o snížení emisí skleníkových plynů při nakládání s odpady zahrnout i živnostenské a průmyslové odpady. Rozumným nakládáním s těmito odpady dosáhneme mnohem vyšších úspor v emisích skleníkových plynů než pouhými změnami technologií u odpadů komunálních. Doporučení z diskuse odborníků jsou jasná: Cesta k naplnění cílů cirkulární ekonomiky v podmínkách současné krize nevede přes penalizaci zařízení k energetickému využití odpadů. Ty mohou naopak kogenerací přispět k zajištění naší větší energetické bezpečnosti!

Konání konference v metropoli České republiky předsedající nyní Radě EU mělo tu výhodu, že upozornilo na značné rozdíly mezi technickou vybaveností na zpracování odpadů západoevropských členských zemí a situací v ČR a v dalších zemích střední a východní Evropy i na rizika, plynoucí z často sporných kroků unijní administrativy, které snižují věrohodnost snah o záchranu klimatického systému planety Země (prosazení SUP v současné situaci nám všem nasadilo červené nosy šašků). Jediné, co pomůže, je používat zdravý rozum.

Kontakt:

RNDr. Miloš Kužvart

výkonný ředitel ČAObH

tel. 724695777

e-mail: milos.kuzvart@obehove-hospodarství.cz

Aktuality, Tiskové zprávy