News

25. 8. 2023

ČAOBH K návrhu Evropské komise směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech části, týkající se potravinových odpadů a textilních odpadů

Návrh Evropské komise směrnice EP a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (části, týkající se potravinových odpadů a textilních odpadů):

Je naprosto klíčové, aby Česká republika požadovala vše, co umožní naplnit všechny ambiciózní cíle v oblasti cirkulární ekonomiky. Jedním z předpokladů kromě stability právního prostředí je i požadavek ČAObH, aby MŽP v této fázi přípravy klíčové novely Evropské směrnice  pro cirkulární ekonomiku požadovalo od Evropské komise  předložení hlavních principů avizovaných budoucích  delegovaných aktů, čili prováděcích předpisů – jakýchsi „Evropských prováděcích vyhlášek“. Vítáme kvalifikované stanovisko MŽP ČR, že v oblasti potravinových odpadů jsou k roku 2030 navržené cíle příliš ambiciózní a co se týká fází potravinového řetězce, v zájmu zjednodušení je vhodné mít jeden společný cíl pro všechny fáze potravinového řetězce.   

Co se týká systémů rozšířené odpovědnosti výrobce u textilu a obuvi – plně podporujeme záměr MŽP, aby v Evropě výrobci a dovozci textilu, obuvi a dalších, souvisejících s textilem, hradili náklady, související s dalším nakládáním s těmito komoditami –  tzv. rozšířená odpovědnost původce – EPR.     Navíc Česká asociace oběhového hospodářství žádá doplnit  formulaci, týkající se e-shopů: toto ustanovení se bude vztahovat i na e-distribuci, jak přímou distribuci z jakýchkoli zemí (nejen z Dálného Východu, ale i z členských zemí EU, které působí jen jako překladiště zboží).      

Další klíčový moment se týká na Evropskou komisí uvedených  lhůt pro transpozici směrnice: MŽP požaduje alespoň tři roky oproti návrhu EK mít jen 30 měsíců na transpozici. 

ČAObH navrhuje, aby lhůta na transpozici byla 4 roky. 

ČAObH má pochybnost, že právě u textilu a obuvi by ke snížení dopadů na rozpočty států, obcí a měst vedla aplikace principu  re-use.

Nezařazené